Antvet | SPOR ORGANİZASYONU NEDİR ? ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON DEDİĞİZDE NE ANLIYORUZ?
15964
post-template-default,single,single-post,postid-15964,single-format-standard,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

SPOR ORGANİZASYONU NEDİR ? ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON DEDİĞİZDE NE ANLIYORUZ?

q

SPOR ORGANİZASYONU NEDİR ? ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYON DEDİĞİZDE NE ANLIYORUZ?

        İnsanlar bazen amaçlarını tek başlarına gerçekleştiremezler. Böyle durumlarda diğer insanlarla bilgi ve becerilerini birleştirmeleri ve elde ettikleri güçlerini ortak bir çaba içerisinde hedefe ulaşmak için kullanmaları gerekmektedir. Bunun için geliştirdikleri iş bölümü ve koordinasyon sistemine kısaca “organizasyon” diyebiliriz (Fişne, 2017: 28).

       Bu kavram Yunan dilinde uzuv anlamına gelen “organon” kelimesinden türeyerek dilimize girmiştir.

      Organizasyon kavramının temelde iki farklı anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki organizasyonu bir süreç olarak tanımlamaktır. Diğeri ise organizasyonu bir yapı olarak tanımlar. Şimdi bu iki farklı anlam içerisinde yapılan organizasyon tanımlarına birkaç örnek verelim: Süreç anlamı içerisinde organizasyon tanımları:
• Üretim faktörlerinin en verimli, en etkin, sistemli ve uyumlu bir şekilde kullanılması, mal ve hizmet üretimi için personelin görevlerinin net bir şekilde planlanması ve ihtiyaç duyulan her türlü araç ve gerecin sağlanması, imkânların yaratılması sürecini organizasyon olarak tanımlayabiliriz.,
• Organizasyon; bir plan dâhilinde belirle-nen hedeflere ulaşmak için bir organizasyon yapısının oluşturulduğu, hedeflere en kısa zamanda ve en az sermaye ile ulaşmayı, yöneten ve yönetilenlerin belirlendiği hiyerarşik bir yapının kurulduğu, çalışan personelin görevlerinin net olarak belirlendiği bir faaliyettir. Yapı anlamı içerisinde organizasyon tanımları:
• Kişilerin amaçlarına tek başına ulaşamayacakları durumlarda diğer insanlarla bir araya gelerek maddi ve beşerî kaynaklarla oluşturdukları yapıya organizasyon denilmektedir.
• İstenilen hedeflere ulaşmak üzere, birbiri ile ilişkili etkinliklerin gerçekleştirilmesi için kişilere ait sorumlulukların önceden belirlendiği toplumsal yapılanmaları organizasyon kavramı ile ifade etmekteyiz.
 
      Spor tarihinde ilk organizasyonun Yunanlılar tarafından gerçekleştirilen Antik Olimpiyat Oyunları olduğu kabul edilmektedir. Ulusların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla düzenlenen bu organizasyonların şenlik havasında ve tanrılar adına düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bugünkü spor organizasyonlarının temelini oluşturması açısından bü-yük öneme sahiptirler. 19. yüzyılın sonlarına doğru Uluslararası Spor Federasyonlarının ortaya çıktığını görmekteyiz. Aynı şekilde ülkelerinde kendi sınırları içerisindeki spor faaliyetlerini yönetmek üzere kurdukları ulusal spor federasyonları gerek ulusal gerekse uluslararası çapta spor müsabakalarının düzenlenmesine ve farklı büyüklüklerde spor organizasyonlarının yapılmasına olanak sağlamıştır. Bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmayan, sporla ilgili bir ürün ya da hizmet ortaya koymayı amaç edinen spor organizasyonlarını, uluslararası spor organizasyonları ve ulusal spor organizasyonları olarak sınıflandırabiliriz. Bunun dışında büyüklüklerine, organizasyon sürelerine ve önem derecelerine göre farklı sınıflandırmaları da mümkündür.
 
Uluslararası Spor Organizasyonları Bir organizasyonun uluslararası nitelik kazanabilmesi için en az iki farklı ülkeden katılımın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu organizasyonlar, büyük yatırımlar gerektirebildiği gibi çok büyük uluslararası ilgi de çekmektedir. Büyük çaplı organizasyonlar, ülkelerin ya da şehirlerin ev sahibi olmak için birbirleriyle rekabet etmelerine neden olmaktadır. Bunun nedeni bu organizasyonların ülke ekonomisine, politik ilişkilerine, ülke prestijine, sosyal ve kültürel gelişimlerine olumlu etkileridir. Roche (1994)’nin de belirttiği gibi spor organizasyonları kısa süreli olaylardır ancak etkileri uzun süreli olmaktadır. Uluslararası spor organizasyonları kendine özel gelenekleri olan, festival atmosferinde, özel deneyimler sunan etkili organizasyonlardır.
 
Ulusal Spor Organizasyonları Ulusal sınırlar içerisinde gerçekleştirilen sportif amaçlara yönelik faaliyetlerdir. Halkın spora özendirilmesi, mevcut spor alanlarına halkı çekebilmek ve spor yapmaları için imkânlar sunmak gibi hedefleri olan organizasyonlardır. Bu hedefler doğrultusunda, mahalli ve bölgesel turnuvalar, çeşitli ulusal yarışmalar, hazırlık müsabakaları, ulusal çapta planlanan ligler ve şampiyonalar, il ve ilçe düzeyinde spor organizasyonları, okul turnuvaları ulusal spor organizasyonları olarak sayılabilir. Bu organizasyonların yürütülmesinde sorumluluk, bir belediyeye, spor kulübüne, kamu kurum veya kuruluşlarına veya özel kuruluşlara verilebilir. Bu sorumluluk verilirken faaliyetin bü-yüklüğü, önemi, spor branşının özellikleri dikkate alınmaktadır. Spor Organizasyonlarının Amaçları Spor organizasyonlarının amaçları yapılış ve türlerine göre bazı farklılıklar göstermektedir. Buna göre uluslararası spor organizasyonlarının öncelikli amacı ülkelerinin ve kültürlerinin tanıtılması, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve prestij kazanmaktır .
 
       Spor organizasyonlarının amaçlarını genel ve özel olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz.
Buna göre;
1. Genel Amaçlar:
• Toplumlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak
• Sporun bir kamu hizmeti olarak sunulması ve sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için katkı sağlamak
• Toplumun her bir bireyine spor yoluyla fırsat eşitliği sağlamak
• Spor branşlarının topluma tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
• Başarılı spor elemanlarının ve elit sporcuların yetiştirilmesini sağlamak
• Millî ve manevi duyguları geliştirmek
• Fairplay ruhunu yaşatmak
• Sponsorluk faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak
2. Özel Amaçlar:
• Kâr amacı gütmek
• Uluslararası alanda politik, sosyal ve ideolojik yönlerden üstünlük sağlamak
• Uluslararası alanda itibar kazanmak
• Tanıtım ve pazarlama .Yönetim açısından spor organizasyonlarının amacını, mevcut sınırlı kaynakları doğru işlerde kullanarak etkinlik ve etkililik arasında dengeyi sağlamak şeklinde ifade edebiliriz .
alıntı
 
 
 
 
1 Comment
  • Ramazan Umut
    Posted at 14:05h, 02 Kasım Yanıtla

    Bu güzel amaçlar doğrultusunda üzerimize düşen görevi yapmaya hazırım teşekkür ederim

Post A Comment